Algemene Voorwaarden van Magic Dance

samenwerking Triptherapie & Vind Jouw Kracht

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ dienstverlener: Magic Dance die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
§ overeenkomst: alle afspraken tussen Dienstverlener en Opdrachtgever in verband met de diensten, inclusief deze algemene voorwaarden;
§ diensten: alle door Dienstverlener aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht;
§ coachee: degene die deelneemt aan een individuele of groepssessie, dat laatste als hij niet zelf de Opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Dienstverlener diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Bij schriftelijke aanmelding voor een dienst verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;
3. Niet alleen Dienstverlener maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever;
5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Dienstverlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
6. De Dienstverlener behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie. Voordat de nieuwe algemene voorwaarden ingaan wordt deze verstuurt naar de Opdrachtgever per e-mail.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst
1.Elke dienst van de Dienstverlener is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
2. Alle offertes van de Dienstverlener zijn dertig (30) kalenderdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Indien Opdrachtgever een werkgever is, komt de overeenkomst tot stand door het opstellen van een offerte en coachcontract door de Dienstverlener en coachee binnen de in Artikel 3.2 genoemde termijn wordt aanvaard.
4. Indien Opdrachtgever een particulier is, komt de overeenkomst tot stand via e-mail waarin de Opdrachtgever aangeeft aan welke dienst hij wilt deelnemen. De overeenkomst komt tot stand middels bevestiging via e-mail door de Dienstverlener.
5. De Dienstverlener kan na aanvaarding van de opdracht zijn aanbieding, coachcontract of offerte herroepen. Deze mogelijkheid bestaat in ieder geval gedurende twee werkdagen na de aanvaarding.
6. De overeenkomst is pas definitief na volledige betaling van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1.Met de Dienstverlener gesloten overeenkomsten leiden voor Dienstverlener tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Dienstverlener gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Dienstverlener verlangd kan worden.
2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dienstverlener zijn verstrekt, heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de aantoonbare uit de vertraging voortvloeiende extra kosten met een maximumwaarde gelijk aan de te leveren dienst, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, evenals 5% van de overeengekomen waarde van de dienst, per werkdag vertraging;
3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dienstverlener is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dienstverlener de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dienstverlener daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Dienstverlener heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, training, ceremonie, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Dienstverlener betaalde bedrag;
2. De Opdrachtgever voor een workshop, training, ceremonie, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een workshop, training, ceremonie, begeleidings-of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief of e-mail met specifieke vermelding van de te annuleren dienst;
3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop, training, ceremonie, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de worlshop, training, ceremonie, begeleidings-of coachingstraject is Dienstverlener gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. In geval de overeenkomst van de opdracht binnen 3 weken voor aanvang van de workshop, training, ceremonie, begeleidings-of coachingstraject wordt gesloten kan binnen 48 uur de overeenkomst kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij niet annulering binnen 48 uur is de Dienstverlener gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen mits de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en aanvang van de dienst minder dan 3 weken bedraagt, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar oordeel van Dienstverlener, anders rechtvaardigen.
6. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de workshop, training, ceremonie, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Dienstverlener, anders rechtvaardigen.
7. In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de workshop, training, ceremonie, begeleidings-of coachingstrajecft de deelname tussentijds wil verplaatsen dan mag dit niet ten kosten gaan de effectiviteit van de dienst. Dienstverlener oordeelt wat hierin mogelijk is en Opdrachtgever heeft geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar oordeel van Dienstverlener, anders rechtvaardigen.
8. Een individueel danscoachingsessie, begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst mits er geen locatie voor is gehuurd. In dat geval wordt het uur tarief van de huurkosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Dienstverlener gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de sessie in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 7. Betaling
1.Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Bij overeenkomsten minder dan 14 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de dienst te zijn voldaan. Deelname is pas definitief na ontvangst van de betaling;
3. Door het betalen van de dienst verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden.
4. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Dienstverlener gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
5. Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Dienstverlener en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Dienstverlener onmiddellijk opeisbaar zijn;
7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
8. Als van Dienstverlener meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Dienstverlener voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
9. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Dienstverlener.
10. In het geval een terugbetalingsgarantie wordt aangeboden voor een workshop, training, ceremonie, begeleiding-of coachingstraject gelden daarvoor de schriftelijk overeengekomen eisen. Bij niet gebruik maken van de garantie binnen de gestelde termijn heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar oordeel van Dienstverlener, anders rechtvaardigen.
11. De Dienstverlener is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
12. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Artikel 8. Incassokosten
1. Ingeval Dienstverlener om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom

Artikel 9. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door Dienstverlener niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
3. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als de samenleving behoudt Dienstverlener zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
4. Indien Dienstverlener op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en de Dienstverlener zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is de Dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
5. Opdrachtgever accepteert de privacyverklaring zoals ten alle tijden aangeboden wordt op magic-dance.nl. Tegelijkertijd zal Dienstverlener haar eigen privacyverklaring naleven en zorg dragen voor digitale beveiliging van de aan Dienstverlener verstrekte gegevens, inclusief correspondentie met Opdrachtgever, zoals redelijkerwijs verwacht mag worden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1.Voor zover Auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Dienstverlener ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Dienstverlener houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dan wel digitale dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Dienstverlener behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door zijn verrichte diensten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid van de opgegeven gegevens, ziektebeeld. Verborgen lichamelijke en/of geestelijke afwijkingen die tot uiting komen tijdens of na de dienstverlening zijn op eigen risico;
2. De aansprakelijkheid van Dienstverlener is beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Elke aansprakelijkheid van Dienstverlener voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
5. Enige schade waarop aanspraak gedaan wordt door Opdrachtgever dient binnen 21 kalenderdagen van de slotdatum van de dienst schriftelijk medegedeeld worden aan Dienstverlener. Buiten deze periode kan Dienstverlener niet aansprakelijk gehouden worden.

Artikel 12. Medische disclaimers
1.De diensten aangeboden door de Dienstverlener zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts voorafgaand aan deelname;
2. Lichamelijke en/ of psychische klachten dienen voorafgaand gemeld te worden aan de Dienstverlener. Mogelijk kan de Dienstverlener de diensten hierop aanpassen. Met hierbij in achtneming van artikel 6.1.

Artikel 13. Identiteit Dienstverleners
1. Dienstverlener Vind Jouw Kracht is statutair gevestigd te Rotterdam en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 73087734 en draagt btw-identificatienummer NL002186447.B52.
2. Dienstverlener Vind Jouw Kracht is te bereiken via de website magic-dance.nl of via het e-mailadres safi@magic-dance.nl. 
3. Dienstverlener Triptherapie B.V. is statutair gevestigd te Beverwijk en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 51163241 en draagt btw-identificatienummer NL823124034.B01.
4. Dienstverlener Triptherapie B.V. is te bereiken via de website triptherapie.nl of via het e-mailadres marcel@magic-dance.nl. 

De huidige Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 oktober 2021, welke zijn gepubliceerd op de website magic-dance.nl