Privacyverklaring van Magic Dance

Magic Dance is ontstaan uit een samenwerking tussen Triptherapie B.V. en Vind Jouw Kracht. Vind Jouw Kracht, kvk-nummer 73087734, gevestigd te Rotterdam en Triptherapie B.V., KvK-nummer 51163241, gevestigd te Beverwijk respecteren de privacy van haar bezoekers en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website en communicatie met Magic Dance  accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Persoonsgegevens die wij verwerken

Magic Dance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door middel van correspondentie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Artikel 2 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Magic Dance verwerkt voor een individuele of groepssesie de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid

Artikel 3 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Magic Dance verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Magic Dance analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Voor het verbeteren van de dienstverlening.
 • Magic Dance volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4 – Geautomatiseerde besluitvorming

Magic Dance neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Magic Dance ) tussen zit.

Artikel 5 – Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Magic Dance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia7 jaarFiscale bewaarplicht.
Adres7 jaarFiscale bewaarplicht.
Telefoonnummer1 jaar. Op verzoek wordt informatie eerder verwijderdAfstemmen, vragen en advies rondom sessie(s).
Emailadres t.b.v. nieuwsbriefZolang je aangemeld blijftVoor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.
Individuele sessies, begeleiding-coaching inclusief emailadres1 jaar. Op verzoek wordt informatie eerder verwijderd.Om een traject uit te kunnen voeren. Het kunnen inzien wie een traject heeft gevolgd en daarop eventuele toekomstige communicatie kan aanpassen.
Betaalgegevens7 jaarFiscale bewaarplicht.
Gegevens over website bezoek, internetbrowser en apparaattype2 jaarDeze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics ten behoeve van website statistieken om zo de effectiviteit van de website te kunnen optimaliseren.
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen2 jaarDoormiddel van een Facebook Pixel wordt de effectiviteit van advertenties gemeten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en vergeleken met eerdere resultaten.

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens met derden

Magic Dance verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Magic Dance  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 7 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Magic Dance gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Magic Dance gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Artikel 8 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Magic Dance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar safi@magic-dance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Magic Dance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens in te zien op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitgegevens.nl

Artikel 9 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Magic Dance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via safi@magic-dance.nl.

Artikel 10 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Magic Dance niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Magic Dance  is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 12 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u zich richten tot safi@magic-dance.nl.

Magic Dance behoudt zich het recht om haar privacyverklaring bij te werken. De huidige verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 oktober 2021.